Japanese · Sanskrit Texts · Short Text

Hōryūji Palm-leaf Manuscript. (Ja)

Untitled-1.jpg

Image: The palm leaf manuscript of held at Hōryū Gakumonji (法隆学問寺), or “Learning Temple of the Flourishing Dharma” (aka Hōryūji, Horiuzi) containing texts of the Prajñāpāramitā-hṛdayaUṣṇiṣavijaya-dhāraṇī, and a Sanskrit syllabary. The manuscript is said to date from 609 CE, but this date certainly incorrect. Georg Bühler notes, in Müller (1881), that a comparison of the script with India manuscripts and inscriptions argues for a date in the 8th century, which seems more plausible. Nattier (1992: 208-9, n.39) points out that the date 609 is first attributed only in 1836 and contains many historical inaccuracies.

First published in:

Müller, Max. (1881) ‘The Ancient Palm Leaves containing the Prajñāpāramitā-Hṛidaya Sūtra and Uṣṇiṣa-vijaya-Dhāraṇi.’ in Buddhist Texts from Japan (Vol 1.iii). Oxford University Press. Online: http://archive.org/details/buddhisttextsfr00bhgoog

The manuscript begins with the Prajñāpāramitāhṛdaya on the recto side of the folio. The Uṣṇīṣavijaya-dhāraṇī begins on verso, line 2. The verso last line is a complete Sanskrit syllabary in Siddham script – preceded by the word siddham and ending with the akṣaras llaṃ kṣa. Each texts begins with the auspicious mark ༄ , which does not appear to have a Sanskrit name, but is called yigmo in Tibetan. This is often erroneously interpreted as oṃ, but more often considered to represent siddham, though in this manuscript both symbol and word occur.

Online: National Treasures & Important Cultural Properties of National Museums, Japan.

Transcription

Recto

  1. ༄ nama ssa rva jñā ya ā ryā va lo kit e sva ra bo dhi sa tvo ga mbhī raṃ pra jñā pā ra mi tā yaṃ ca ryāṃ ca ra mā no vya va lo kaya ti sma paṃ ca ska ndhā stā mtā sca sva bhā va sū nyaṃ pasya
  2. ti sma i ha sā ri pu tra rū paṃ su nya tā su nya tai va rū paṃ rū pā nna pṛ tha k su nya tā su nya tā yā na pṛ tha gru paṃ ya drū paṃ sā su nya tā yā su nya tā drū paṃ e va me va ve da
  3. na saṃ jñā saṃ skā ra vi jña nā ni i ha sā ri pu tra sa rva dha rmā śū nya tā la kṣa ṇā a bu pa nna a ni rū ddhā a ma lā vi ma lā nā nā na pa ri pū rṇa na ta smā cchā rip u tra sū nya tā
  4. yāṃ na rū pa na ve da nā [1] saṃ jñā na saṃ skā rā na vi jñā ni na ca kṣu sro tra ghrā ṇa ji hvā kā ya ma nā msi na rūpaṃ sa bda ga ndha ra sa spṛ ṣṭa vya dha rmā na ca kṣu rdhā tu yā va nna ma
  5. no dhā tu na vi dyā [2] nā vi dyā na vi dyā kṣa yo nā vi dyā kṣa yā va nna ja rā ma ra ṇaṃ na ja rā ma ra ṇa kṣa yo na duḥ kha sa mu da ya ni ro dha mā rga na jñā naṃ [4] na prā pti tvaṃ bo dhi sa tva sya pra jñā pā ra mi
  6. tā a śri tya vi ha r ti cit ta va ra ṇaḥ ci tta va ra ṇa nā sti tvā da tra sto vi pa rya sā ti kra ntaḥ ni ṣṭha ni rvā ṇa[5] try dhva vya va sti tā sa rva bu ddhāḥ pra jñā pā ra mi tā s sri tyā nu tta rāṃ sa mya ksaṃ bo dhi a bhi
  7. saṃ bu ddhā tā smā jñā ta vyaṃ pra jñā pra[6] mi tā ma hā maṃ tro ma hā vi dyā maṃ traḥ a nu tta ra maṃ tra a sa

Verso

  1. ma sa ma maṃ tra sa rva duḥ kha pra sa ma naḥ sa tyaṃ a mi thya tvā d pra jñā pā ra mi tā yā mu kto maṃ traḥ ta dya thā ga te ga te pā ra gā te pā ra ga te pā ra saṃ ga te bo dhi svā hā * pra jñā pā ra mi ta hrid yā sa ma pta

Notes

[1] omitted na

[2] inserted na vidyā

[3] inserted na vidyākṣayo

[4] section omitted: na prāptir na-aprāptiḥ tasmāc chāriputra

[5] word omitted: prāptaḥ

[6] pra should read pāra

Reconstructed Text

༄ namas sarvajñāya |

āryāvalokiteśvara-bodhisattvā gambhīraṃ prajñāpāramitāyaṃ caryāṃ caramāno vyavalokayati sma paṃca-skandhās tā[ṃ]ś ca svabhāva-śūnyaṃ paśyati sma |

iha śāriputra rūpaṃ śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ rūpān na pṛthak śūnyatā śūnyatāyā na pṛthag rūpaṃ yad rūpaṃ sā śūnyatāyā śūnyatā tad rūpaṃ evam eva vedana-saṃjñā-saṃskāra-vijñānāni |

iha śāriputra sarva-dharmā śūnyatā-lakṣaṇā anutpanna anirūddhā amalāvimalā nānān aparipūrṇa | tasmāc chāriputra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ na vedanāna [na] saṃjñā na saṃskārā na vijñāni na cakṣū-śrotra-ghraṇa-jihvā-kāya-manāmsi | na rūpaṃ-śabda-ganda-rasa-spraṣṭavya-dharmā | na cakṣur-dhātu yāvan na mano-dhātu na vidyā nāvidyā na vidyākṣayo nāvidyāksāyo yāvan na jarāmaraṇaṃ na jarāmaraṇakṣayo | na duḥkha-samudaya-nirodha-marga | na jñānaṃ na praptitvaṃ |

bodhisatvasya prajñapāramitā aśritya viharati [a]cittavaraṇa | cittāvaraṇa-nāstitvad atrasto viparyasātikrāntaḥ niṣṭha-nirvaṇaḥ | tryadhvavyavastitā sarvabuddhāḥ prajñāpāramitā aśrityānuttarāṃ samyak saṃbodhi [sam yak] saṃbuddhā |

tasmā jñātavyaṃ prajñāpramitā mahā-maṃtrā mahāvidyā-maṃtraḥ anuttara-maṃtra asamasama-maṃtra sarva-duḥkha-praśamanaḥ satyaṃ amithyatvād | prajñāpāramitāyām ukto maṃtra  tadyathā gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

prajñāpāramit [hṛda]yā samapta.

Comments

This manuscript forms the basis of the Sanskrit edition published by Max Müller, which in turn forms the basis of the edition by Vaidya. This is significant because Vaidya is widely available on the internet and is the text which appears in the Digital Sanskrit Buddhist Canon. The text is different in some respects from the critical edition by Conze (1948, 1967).

In terms of the history of the study of Prajñapāramitā texts in the West, this is an important document. Though it is far from perfectly copied, and probably not at old as the priests of  Hōryūji say it is, it is nevertheless old. It ought to have been carbon dated before now, but I’ve seen no reference to any attempt. The ms. dates from not long after the Heart Sutra was composed and probably can claim to be the oldest ms. of it in existence. Not only that, but it continues to influence study and perception of the Heart Sutra. The excellent calligraphy book by John Stevens—Sacred Calligraphy of the East— reproduces this text with only minor amendments for example; and much of it survives into Vaidya’s Sanskrit edition.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s