Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Cambridge Manuscript ADD 1553 (Ne)

Ārya-pañcaviṃśatikā-prajñāpāramitā-hṛdaya nāma Dhāraṇī

The Dhāraṇī named the Noble Heart of the Prajñāpāramitā consisting of 25[000].

Note that pañcaviṃśatikā means “consisting of 25” which is an abbreviation of pañcaviṃśatisāhasrikā “consisting of 25,000”.

Modern Nepalese; 5x13cm; Newāri script, black ink on paper (yellowed by the addition of arsenic preservative), with decorations in red ink. Illuminated first page with image of four-armed yellow Prajñāpāramitā, verso blank. 5 lines per page.

Official Cambridge University Library description.

ADD 1553 1 rectoTranscription

Page 1 Recto

1a.       ༄ oṃ[1] na mā bha ga va tyai ā ryya pra
1b.       {jñā}[2] pā ra mi tā yai || <•••> ||
2a.       e vaṃ ma yā śru ta me ka smi nsa
2b.       ma ye bha ga vā n rā ja gṛ he
3a.       vi ha ra ti sma gṛ ddha ku ṭe
3b.       pa rvva te ma ha tā bhi kṣu saṃ ghe
4a.       na sā rdhaṃ ma ha tā ca bo dhi sa
4b.       tva saṃ ghe na te na kha lu pu naḥ
5a.       sa ma ye na bha ga vā n ga mbhī
5b.       rā yāṃ pra va ra bhā {va} nnā ma sa mā

Page 2 recto (badly faded)

 1. di sa {mā}[3] pa nnaḥ ta smi nsa ma ye ā ryyā va lo ki te śva [4] bo dhi sa tvo ma hā sa tvo [ga mbhī]
 2. rā yāṃ pra jñā pā ra mi tā yāṃ ca ryyā me vaṃ vya va lo ka ya ti sma || ༶ || pa [ñca] ska
 3. ndhā nsva bhā va śu nyā vya va lo ka ya ti sma || || {a}[5] tha yu ṣmā ñca śā ri pu tro
 4. bu ddhā nu bhā ve na ā ryyā va lo ki te śva raṃ bo dhi sa tvaṃ ma ha sa tva me ta da vo ca [t] || i hā
 5. ryyā va (lo) ki te śva ra ku la pu tro vā ku la du hi tā vā ga mbhī rā yāṃ pra jñā pā la mi tā yāṃ ca

2 verso

 1. ryya {śca} rtu rkā me na ka thaṃ vya va lo ka yi ta vyaṃ || ༶ || a va lo ki te śva ra ā ha {va}
 2. caḥ kha lu ku la pu tro vā ku la du hi tā vā ga mbhī rā yāṃ pra jñā pa la mi tā yā ñca rttu rkā
 3. me na tai[6] nai vaṃ vya va lo ka yi ta vyaṃ ||༶༶ || ru paṃ . śu nyaṃ . śu nya . tai va ru paṃ . ru pā
 4. n. pṛ tha k . śu nya tā yāṃ . pṛ tha k śu nya tā yāṃ . pṛ tha k . śu nyaṃ || ••• || e vaṃ ˇ(ru pā)[7] ve
 5. da nā saṃ jñā saṃ skā rā vi jñā nā ni śu nya tā || || e vaṃ śā rip u tra sa rvva

3 recto

 1. dh rmmā śu nyāḥ tva la kṣa ṇaḥ a nu tpa nnāḥ a {ṇi} ru dhāḥ a nyu tāḥ a ca lāḥ vi ma lā a
 2. nyo nyāḥ a saṃ pu {rṇṇa} || ta smā tta rhi śā ri pū tra śu nya tā yāṃ na ru paṃ na ve da nā na saṃ
 3. jñā . na saṃ skā rā . na vi jñā naṃ . na ca kṣūḥ . na śro taṃ . na ghra ṇaṃ . na ji hvā . na kā yaṃ . na ma no
 4. na ru po . na śa bdo . na ga ṇḍo . na ra so . na (s)pra {ṣṭa} vyaṃ . na dha rmmaṇ na ca kṣu . dhā tu || ||
 5. e vaṃ yā vaṃ na dha rmmaḥ dhā tuḥ yā va ntā vi dyā kṣa yo . yā va nna ja rā ma ra ṇa kṣa yo . (na) duḥ khaṃ

3 verso

 1. na sa mu dra yo . na ni ro dhaḥ na  mā rgo . na jñā naṃ . na prā pti nā prā ptiḥ || ta smā tta rhi śā
 2. ri pu tra a prā pti tvā t || bo dhi sa tvā ma hā sa tvā pra jñā pā ra mi tā śri tya vi ha ra ti
 3. ta cci ttā ra mba na mā tra tvā da nu tta rā yā sa mya ksaṃ bo dhi pa ryyā sā ti kra ntā ni rvva ṇa
 4. prā ptā {strya}[8] dhva vya va sthiḥ sa rvva bu ddhai ra pi . pra jñā pā ra mi tā mā śri {tya}[9] a nu tta rā yā sa mya
 5. ksaṃ bo dhai ma bhi sa mbu ddhaḥ | ta smā kta rhi ku la pu tra jña ta vyaṃ pra jñā pā ra mi tā maṃ tra ma hā

4 recto

 1. vi (dya)[10] maṃ traḥ || a nu tta ro maṃ tra a sa mo maṃ traḥ || sa rvva duḥ kha pra sa ma no maṃ tra || sa tya ma (mi) thya
 2. tvā || pra jñā pā ra mi tā yā yu kto maṃ traḥ || ••• || ta dya thā || oṃ ga te ga te pā
 3. raṃ ga te pā ra saṃ ga te bo dhi svā hā || o || e vaṃ śā ri pu tra ga mbhī rā yāṃ pra jñā pā ra
 4. mi tā yāṃ śi kṣi ta yaṃ bo dhi sa tve na ma hā sa tve na || <•••> || a tha kha lu bha ga vā
 5. nsa mā dhi vyu tthā ya ā ryyā va lo ki te śva ro sya bo dhi sa tve na sā dhu kā ra ma dā t ||

4 verso

 1. sā dhu sā dhu ku la [x][11] pu tra e va me ta t ga mbhī rā yāṃ pra jñā pā ra mī tā ccā nni di ṣaṃ ta da n
 2. mo dya sa rvva ta thā ga tai ri ti || || i  da ma vo ca dbha ga vā nā tta ma nā a yu ṣmā ñca śā
 3. ri pu tra ā ryyā va lo ki te śva re ṇa bo dhi sa tve na ma hā sa tve na sā ca sa rvvā va tī pa
 4. ṣa tsa de va mā nu ṣā su ra ga ru da ga ndha rva śca lo ko bha ga vaṃ to bhā śi ta ma bhya na da nni
 5. ti || || ā ryya pa ñca viṃ śa ti kā pra jñā pā ra mi tā hṛ da ya nā ma dhā ra ṇī sa mā pta ||

Notes

[1] syllable decorated with multiple dots rising vertically.

[2] syllable initially omitted then crudely inserted below the line

[3] we expect but the syllable is probably

[4] this scribe regularly confuses ra/la

[5] syllable looks like ru; but we expect a.

[6] i.e. tenaiva = tena eva

[7] rupā is written underneath the line, with an arrow indicating the scribe intended it to fit between evaṃ and ve(dana).

[8] Syllable unclear but we expect tryadhva-

[9] expect tya but it can’t be this.

[10] omitted

[11] an ink smudge – no expected syllable is omitted.

 

Reconstructed Text

ārya-pañcaviṃśatikā-prajñāpāramitā-hṛdaya dhāraṇī

༄ oṃ namā bhagavatyai āryyaprajñāpāramitāyai || <•••> ||

evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma || gṛddha kuṭe parvvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ mahatā ca bodhisatvasaṃghena tena khalu punaḥ samayena bhagavān gambhīrāyāṃ pravarabhā{va}n nāma samādi sa{mā}pannaḥ tasmin samaye āryyāvalokiteśvalo bodhisatvo mahāsatvo [gambhī]rāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caryyām evaṃ vyavalokayati sma || ༶ || pa[ñca]skandhān svabhāva śunyā vyavalokayati sma || ༓ ||

atha yuṣmāñca śāriputro buddhānubhāvena āryyāvalokiteśvaraṃ bodhisatvaṃ mahasatvam etadavoca[t] || ihāryyāva(lo)kiteśvara kulaputro vā kula(du)hitā vā gambhīrāyāṃ prajñāpālamitāyāṃ caryya{ś} {ca}rturkāmana kathaṃ vyavalokayitavyaṃ || ༶ || avalokiteśvara āha {va}caḥ khalu kulaputro vā kuladuhitā vā gambhīrāyāṃ prajñāpalamitāyāñ catturkā me na tainaivaṃ[1] vyavalokayitavyaṃ ||༶༶ ||

rupaṃ śuyaṃ śunyataiva rupaṃ . rupān. pṛthak . śunyatāyāṃ . pṛthak śunyatāyāṃ . pṛthak . śunyaṃ || ••• || evaṃ ˇ(rupā)[2] vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānāni śunyatā || ༶  ||

evaṃ śāriputra sarvva dharmmā śunyāḥtva lakṣaṇāḥ anutpannāḥ a{ṇi}rudhāḥ anyutāḥ acalāḥ vimalā anyonyāḥ asaṃpu{rṇṇa} ||

tasmāt tarhi śāripūtra śunyatāyāṃ na rupaṃ na vedanā na saṃjñā . na saṃskārā . na vijñānaṃ . na cakṣūḥ . na śrotaṃ . na ghraṇāṃ . na jihvā . na kāyaṃ . na mano na rupo . na śabdo . na ga{ṇḍo} . na raso . na (s)pra{ṣṭa}vyaṃ . na dharmmaṇ na cakṣudhātu || ༓ ||

evaṃ yāvaṃ na dharmmaḥ dhātuḥ yāvanto  vidyākṣayo . yāvan na jarāmaraṇakṣayo  (na) duḥkha na samudrayo . na nirodhaḥ na  mārgo . na jñānaṃ . na prāpti nāprāptiḥ ||

tasmāt tarhi śāriputra aprāptitvāt || bodhisatvā mahāsatvā prajñāpāramitāśritya viharati ta ccittārambana mātratvād anuttarāyā samyak saṃbodhi paryyās ātikrantā nirvvaṇa-prāptās

{trya}dhva-vyavasthiḥ sarvvabuddhair api . prajñāpāramitāmāśri{tya} anuttarāyā samyak-bodhaim abhisambuddhaḥ |

tasmāt tarhi kulaputra jñatavyaṃ prajñāpāramitā maṃtra mahā vi(dya) maṃtraḥ || a nuttaro maṃtra asamo maṃtraḥ || sarvva duḥkha prasamano maṃtra || satyam a(mi)thyatvā || prajñāpāramitāyā yukto maṃtraḥ || ••• || tadyathā || oṃ gate gate pāraṃgate pārasaṃgate bodhi svāhā || o ||

evaṃ śāriputra gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyaṃ śikṣitayaṃ bodhisatvena mahāsatvena || <•••> || atha khalu bhagavān samādhi vyutthāya āryyāvalokiteśvarosya bodhisatvena sādhukāram adāt || sādhu sādhu kulaputra evam etat gambhīrāyāṃ prajñāpāramītā ccānnidiṣaṃtadan modya sarvvatathāgatair iti  || ༓ || i dam avocad bhagavān āttamana āyuṣmāñc śāriputra āryyāvalokiteśvareṇa ca bodhisatvena mahāsatvena sā ca sarvvāvatī paṣat sa-deva-mānuṣāsura-garuda-gandharvaś ca loko bhagavaṃto bhāśitam abhyanadann iti || ༓ || ārya-pañcaviṃśati(sāhasri)kā-prajñāpāramitā-hṛdaya nāma dhāraṇī samāpta ||

Notes

[1] i.e. tenaiva

[2] rupā is written underneath the line, with an arrow indicating the scribe intended it to fit between evaṃ and vedana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s