Chinese · Chinese Texts · Sanskrit Texts · Short Text

Taishō 256 (Cb)

image_IDP

The Chinese Tripiṭaka contains a number of Heart Sutra texts (See Chinese). Amongst them is a short text version which includes a transliterated Sanskrit text (T256 8.851.a1-852.a23). Originally attributed to Xuanzang (602-664), his disciple Kuījī caused this text to be inscribed on a stone wall at some unknown date. It was then edited by Amoghavajra (705–774) but must have reached its final form after his death, since the preface mentions his posthumous name. See my forthcoming blog for a detailed discussion on the attribution (25 Dec 2015). A ms. copy found at Dunhuang also exists: British Library ms. Or.8210/S.5648.

This version was published along with a Romanised Sanskrit text and below I have extracted the Sanskrit and Chinese texts according to Mastumoto (1932), who has edited the Sanskrit to make it comply with the edition of Ja by Max Müller. The introduction of the text was translated by Hurvitz (1977) and accompanied by another Roman transcription and translation. Tanahashi reports that the text has also been studied by Fukui (2000), but Fukui has only published in Japanese to date.

T256 and S.5648 are not identical and need to be studied and compared. Neither correspond exactly to T250 or T251 and a critical study of the Chinese Canonical versions of the Heart Sutra is also required. A desiderata would be to reconstruct the Middle Chinese pronunciation of Amoghavajra’s transliteration.

pdf version of Matsumoto is available here.  Matsumoto places additions in parentheses () and extraneous characters in square brackets [].

Sanskrit

āryāvalokiteśvaro bodhisatvo gaṃbhīraṃ prajñāpāramitā caryāṃ caramāṇo vyavalokati sma pañcaskāndhās tāṃś ca svabhāvaśūnyān paśyati sma ||

iha śāripūtra rūpaṃ śūnyaṃ śūnyataiva rūpaṃ | rūpān na pṛthak śūnyatā śūnyatāyā na pṛthag rūpam | yad rūpaṃ sā śūnyatā yā śūnytā sā rūpam | evam eva vedanā-saṃjñā-saṃskāra-vijñānaṃ ||

iha śāriputra sarvadharmāḥ śūnyatālakṣanā anutpannā aniruddhā amalā avimalā anūnā aparipūrṇāḥ ||

tasmāc chāripūtra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ  | na cakṣu-śrotra ghrāṇa-jihvā-kāya-mamāṃsi | na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmā | na cakṣudhātur yāvan na manovijñānadhātuḥ | na vidyā nāvidyā na vidyā-kṣayo nāvidyākṣayo yāvan jarāmaraṇaṃ na jarā-maraṇakṣayo | na duḥkha-samudaya-nirodha-mārgā | na jñānaṃ na prāpti nābhisamayas ||

tasmād aprāptitvaṃ bodhisatvānaṃ prajñāpāramitām āśritya viharaty acittāvaraṇa cittāvaraṇa nāstitvād atrastro viparyāsātikrānto niṣṭhanirvānaṃ | tryadhvavyavasthitāḥ sarvabuddhāḥ prajñāpāramitām

āśrityānuttaraṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ ||

tasmāj jñātavyam prajñāpāramitā mahā mantro mahāvidyāmantro anuttaramantro asamasamamantra sarvaduḥkhapraśamanaḥ satyam amithyātvāt ||

prajñāpāramitām ukto mantraḥ  tadyathā | gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā || prajñāpāramitāhṛdaya ||

Chinese

梵本般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩與三藏法師玄奘親教授梵本不潤色

般若波羅蜜多心經聖觀自在菩薩深般若波羅蜜多行行時照見五蘊彼自性空現此舍利子色空空性是色色不異空(多)空亦不異色是色彼空是空彼色如是受想行識此舍利子諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故舍利子空中無上色無受無想無行無識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無明無(無)明(盡)無明盡無(無)明盡乃至老(死)無無老(死)無盡無苦集滅道無智無得無證以無所得故菩提薩埵般若波多依於住心無罣礙無有恐怖顛倒遠離究竟涅盤三世所經諸[1]佛般若波羅蜜多故得無上等正覺竟[2][3]是故應知般若波羅蜜多大咒大明咒無上咒無等等咒一切苦止息眞實[4]不虛般若波羅蜜多說[5]咒曰

誐諦 誐諦 播囉誐諦 播囉僧誐諦 冒地 娑嚩賀

梵語般若波羅蜜多心經

[1] 3 characters here are different from T251.

[2] characters different from T251.

[3] Matsumoto interpolates a character here. Not in T251.

[4] Final 2 characters on this line different in CBETA 卒真 and Matsumoto/Taisho. Taishō unclear: 買貫蕒寶實? T251 has 實 which seems to correspond to Matsumoto.

[5] Character omitted from CBETA: 詋 or說

Table of Transliterations. 

Hanzi MC Transliteration Sanskrit
阿鼻糝沒馱 `a bi sə́m mwot dà abhisaṃbuddhāḥ
阿麼囉 `a mwá la amalā
麼弭贊(哩也)(怛嚩) mwá mjíe tsàn (ri-yaè) (tat-bak) amithyātvāt
阿寧嚕馱 `a  neng lu da aniruddhā
阿怒曩 `a nú náng anūnā
阿怒(哆播)曩 `a nú (tsyhaé-pà) náng anutpannā
阿耨哆囉 `a nùw tài ra anuttara
阿耨跢蘭 `a nùw tài lan anuttaraṃ
阿播哩補攞拏 `a pà ri pú (lá-nrae) aparipūrṇāḥ
阿(哩也)嚩嚕枳帝(濕嚩)路 `a (ri-yaè) bak lu kiə̆ tèj (syip-bak) lù āryāvalokiteśvaro
阿娑麼娑底 `a sa ma sa mwá asamasama
[麼](室哩)(底也) ma (syit-ri) (ti- jièm) āśritya
麼(室哩)(底世) ma (syit-ri) (ti-syèj) āśrityā
阿尾麼攞 `a mriə́i mwá la avimalā
冒地 màw dìj bodhi
冒地娑(怛嚩)喃麼 màw dìj sa (tat-bak) nrem ma bodhisatvānaṃ
冒地娑(怛侮) màw dìj sa (tat-mjú) bodhisatvo
斫乞芻 (tsyak-khjt) tsrhju cakṣu
斫芻 (tsyak tsrhju) cakṣu[r]
左囉麼呶 tsá ra mwá naw caramāṇo
左(哩焰) tsá (ri-yeom) caryāṃ
只跢嚩囉拏 cie tsyhaé bak ra nrae cittāvaraṇa
達麼 dat mwá dharmā
馱都 dà tu dhātu
馱都哩 dà tu ri dhātur
耨佉 nùw khria duḥkha
曀嚩弭嚩 èj bak mjié bak evameva
儼鼻囕 ngjaém bi lan gaṃbhīraṃ
彥馱 ngjèn da gandha
誐諦 ŋa tèi gate
(迦囉)拏 (kria-ra) nrae ghrāṇa
(紇哩)那野 (heul-ri)nayaé hṛdaya
伊賀 ‘jij hà iha
喏囉麼囉拏乞叉喻 nyi ra ma ra nrae (khjt-chre) yù jarāmaraṇakṣayo
喏囉麼囉喃 nyi ra ma ra nrem jarāmaraṇaṃ
爾(賀嚩) nriə́ (hà-bak) jihvā
(誐攘)喃 (ŋa-niaŋ)  nrem jñānaṃ
誐攘哆尾演 (ŋa-nyang) tsyhaé mriə́i yén jñātavyam
迦野 kria yaé kāya
(乞叉)喻 (khjt-chre) yù kṣayo
落乞叉拏 lak (khriət-chre) nrae lakṣanā
麼賀 mwá hà mahā
麼曩悉 mwá náng sit mamāṃsi
麼怒尾(誐攘)喃 mwá nú mriə́i (ŋa-nyang) nrem manovijñāna
滿怛嚕 mán (tat-lu) mantra
麼(哩誐) ma (ri ŋa) mārgā
náng na
鼻娑麼 náng bi sa ma [ya] nābhisamayas 
曩(悉底)(怛嚩)那怛哩素都 náng (sit-téj) (tat-bak) na(tat-ri) (sù-tu) nāstitvādatrastro
寧嚕馱 neng  lu nirodha
寧(瑟吒)寧(哩也)嚩喃 neng (srit-trà) neng (ri-jièm) bak nrem niṣṭhanirvānaṃ
畔左 bàn tsá pañca
播囉誐諦 pà ra ŋa tèi pāragate
播囉僧誐諦 pà ra səŋ ŋa tèi pārasaṃgate
跛(失也)底 pá (syù-yaè) téj paśyati
(缽囉)(誐攘)囉弭哆 (bal-ra)(ŋa-nyang)pàramjiétsyhaé prajñāpāramitā
(缽囉)(比底) (bal-ra) (pjíj-ti) prāpti
(缽囉)比府怛嚩 (bal-ra) pjíj pjú (tat-bak) prāptitvaṃ
缽囉捨(麼)曩 (bal-ra)  syáe mwá   náng praśamanaḥ
比栗他 (pjìj-lit) tha pṛtha[k]
比栗他薩 (pjìj-lit) tha ŋa pṛthag
囉娑 ra sa rasa
嚕畔 lú bàn rūpaṃ
攝那 syep na śabda
糝沒地麼 sə́m mwot dìj mwá saṃbodhim
散誐攘 sán (ŋa-nyang) saṃjñā
散(娑迦)囉 sán (sa- kria) ra saṃskāra
娑敏那野 sa mín na yaé samudaya
糝藐世 sə́m [mrok-syèj] samyak
捨哩補怛囉 syaé ri pú [tat-lan] śāripūtra
薩嚩 sat bak sarva[duḥkha]
娑嚩沒馱 sa bak mwot dà sarvabuddhāḥ
薩(囉嚩)達麼 sat (lan-bak) dat mwá sarvadharmāḥ
娑底也 sa (ti- jièm) satyam
(塞建)馱娑 (sòj-kjòn) dà sa skāndhās
(娑麼) (sa-mwá) sma
(娑播囉)(瑟吒)(尾也) (sa-pà-ra) (srit-trà)  (mriə́i-yaè) spraṣṭavya
(戍嚕)(怛囉) (syù-lá) (tat-ra) śrotra
戍(你焰) 戍(儞焰) syù (nriə́-jièm) śūnyān
戍(儞也)哆 syù (nriə́-jièm) tsyhaé śūnyatā
戍(儞也)嚏嚩 syù (nriə́-jièm) tèj bak śūnyataiva
戍(儞也)哆野 syù (nriə́-jièm) tsyhaé yaé śūnyatāyā
戍儞也哆焰 syù (nriə́-jièm) tsyhaé yeom śūnyatāyāṃ
怛囕 sù(tat-lan) sūtra
(娑嚩)婆嚩 (sa-bak) ba bak svabhāva
(娑嚩)賀 (sa-bak) hà svaha
怛(儞也)他 tat (nriə́-jièm) tha tadyathā
怛室左 tat (syit- tsá) tāṃś ca
哆娑每 tsyhaé (sa-mwój) tasmā
哆娑每那 tsyhaé (sa-mwój) na tasmād
底哩也馱嚩 (ti-ri- jièm)(dà-bak) tryadhva
目訖姤 mj(uwk kriət kòu) ukto
吠那曩 bjòj na náng vedanā
尾儞也 mriə́i (nriə́-jièm) vidyā
尾賀囉(底也) mriə́i hà ra (téj-jièm) viharaty
尾(誐攘)喃 mriə́i (ŋa-nyang) nrem vijñānaṃ
尾播(哩也)娑底(伽蘭)哆 mriə́i pà (ri-jièm) sa téj (gɨa-lan) tsyhaé viparyāsātikrānto
尾也嚩嚕迦底 (mriə́i-yaè) bak lu  kria téj vyavaloka[ya]ti
(尾也)嚩(悉體)跢 (mriə́i-jièm) bak (sit-théj) tài vyavasthitāḥ
yaè
夜(怒嚕)畔 yaè nú lú bàn yadrūpaṃ
也嚩 yaè bak yāvan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s