Japanese · Long Text · Sanskrit Texts

Haseji Ms. Long Text (Jb)

Transcribed from Shaku Hannya (1923) ‘The Prajna-Paramita-Hridaya Sutra,’ The Eastern Buddhist 2(3/4): 163-175. Checked against Müller, Max. (1881) ‘The Ancient Palm Leaves containing the Prajñāpāramitā-Hṛidaya Sūtra and Uṣniṣa-vijaya-Dhāraṇi.’ in Buddhist Texts from Japan (Vol 1.iii). Oxford University Press. Online: http://archive.org/details/buddhisttextsfr00bhgoog Manuscript reputedly brought to Japan from China in ninth-century by Yeun, disciple of Kūkai. In Müller’s… Continue reading Haseji Ms. Long Text (Jb)

Chinese · Long Text · Sanskrit Texts

Freer Polyglot Ed (Ce)

Āryā-pañcaviśatikā prajñāpāramitāhṛdaya Noble Heart of Perfection of Wisdom consisting of 25[000]. Milloué, L de (1883) Quelques mots sur les anciens textes sanskrits du Japon, à propos d’une traduction inédite du Prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra par MM. Paul Regnand et Y. Ymaizoumi d’après un vieux texte sanskrit-japonais. Actes du Sixième Congrès international des orientalistes tenu en 1883 à Leide, 3e… Continue reading Freer Polyglot Ed (Ce)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Société Asiatique MS No. 14. (Ni)

Ārya-pañcaviṁśati-prajñāpāramitā… Noble Twenty-five Perfection of Wisdom Société Asiatique MS No. 14. (fol 18b,1.4-19b,1.5). Preceded by Uṣṇiṣavijayā nāma dhāraṇī. Modern Nepalese, ink on paper. Images of this ms. kindly supplied by Pierre-Sylvain Filliozat of the Société Asiatique. Many Thanks. Transcription 18b … oṁ na mo bha ga va tyai ā ryya pra jñā pā ra mi… Continue reading Société Asiatique MS No. 14. (Ni)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Cambridge Manuscript ADD 1485 (Nb)

Nepal. 1677 CE. Gold ink on Black paper. Ranjana script. Approx 24 x 7.6 cm. No title. Contains the Prajñāpāramitāhṛdaya along with other dhāraṇī texts. Leaves numbered 16-54. Transcription 1 Recto (in two columns)  ༄ oṃ na mo bha ga va tyai ā rya pra jñā pā ra mi ___ tā yai || e vaṃ ma yā śru ta me… Continue reading Cambridge Manuscript ADD 1485 (Nb)

Long Text · Tibetan Texts

Kangyur Heart Sutra, Long Text (Derge)

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏཱི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲྀ་ད་ཡ། rgya gar skad du | bha ga ba ti pradznyā pā ra mi tā hri da ya Ārya Bhagavatī Prajñāpāramitā-hṛdaya. Long Text Heart Sutra in the Tibetan Kangyur, Derge Edition, Vol. 34: 144b.6-146a.3. Tibetan & Himalayan Library. http://www.thlib.org/encyclopedias/literary/canons/kt/catalog.php#cat=kt/d/0022/text/v034p146a The Derge version follows Silk’s Recension A of the Tibetan Heart Sutra Text. [144b.6]༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏཱི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲྀ་ད་ཡ། བོད་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ། བམ་པོ་གཅིག་གོ། །བཅོམ་[144b.7]ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིལ། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ [145b.1] པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒ་ཤི་མེད། རྒ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། [145b.2] ཐོབ་པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ། སེམས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དེ། ཕྱི་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་[145b.3]… Continue reading Kangyur Heart Sutra, Long Text (Derge)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Cambridge Manuscript Add 1164 (Nh)

āryya -śrī-pañcaviṃsatikā-prajñāpāramitā-hṛdaya nāma dhāraṇī The Dhāraṇī named The Heart of the Noble, Auspicious Perfection of Wisdom consisting of 25[000]. Modern Newāri script. Beginning and end of text in one hand, with middle leaf missing. Text begins @ 1.2, Signs that the text was heard or written from memory rather than read or visually copied by the scribe:… Continue reading Cambridge Manuscript Add 1164 (Nh)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

British Library Manuscript EAP676/2/5 (Nn)

Ārya-pañcaviṁśatikā-prajñāpāramitā-mantra nāma Dhāraṇī[Diplomatic Edition] The Dhāraṇī named the Mantra of the Noble Prajñāpāramitā of 25[000]. note that 25 is pañcaviṃśati and 1000 sahas is missing here. Folio size 18 x 6.5 cm; paper. Margins of double lines in red ink. Each recto has || pra || in the left margin; and || jñā || in the right,… Continue reading British Library Manuscript EAP676/2/5 (Nn)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Cambridge Manuscript ADD 1553 (Ne)

Ārya-pañcaviṃśatikā-prajñāpāramitā-hṛdaya nāma Dhāraṇī The Dhāraṇī named the Noble Heart of the Prajñāpāramitā consisting of 25[000]. Note that pañcaviṃśatikā means “consisting of 25” which is an abbreviation of pañcaviṃśatisāhasrikā “consisting of 25,000”. Modern Nepalese; 5x13cm; Newāri script, black ink on paper (yellowed by the addition of arsenic preservative), with decorations in red ink. Illuminated first page with image of… Continue reading Cambridge Manuscript ADD 1553 (Ne)