Chinese

Chinese Translations=ChT

Short text:

 • ChT1: T250, attrib. Kumarajīva ca 400. [date and authorship are apocryphal].
 • ChT2: T251, attrib. Xuanzang, 649. [date and authorship are apocryphal]
 • T256 transliteration formerly attrib Xuanzang, now attrib. Amoghavajra.

Long Text:

 • ChT5: T 252 translated by 法月 Fǎyuè (Skt. *Dharmacandra?), ca. 741 CE
 • ChT6: T 253 translated by Prajñā, ca. 788 CE.
 • ChT7: T 254 translated by Prajñācakra, 861 CE.
 • ChT8: T 255 translated from the Tibetan by Fǎchéng 法成, 856 CE.
 • ChT9: T 257 translated by Dānapāla, 1005 CE.

 

Other Prajñāpāramitā Texts

Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra

 • T221 《放光般若經》by Mokṣala (291 CE)
 • T222 《光讚經》 (8.147-218) a partial translation by Dharmarakṣa (286 CE)
 • T223 《摩訶般若波羅蜜經》by Kumārajīva (404 CE)
 • T220-ii 《大般若波羅蜜多經》 (Vol. 7, Fasc. 401-478), by Xuánzàng. (659-663 CE)

Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra

 • T224 《道行般若經》by Lokakṣema (179 CE).
 • T225 《大明度經》by Zhī Qiān (225 CE);
 • T226 《摩訶般若鈔經》by Zhú Fóniàn (382 CE).
 • T227 《小品般若經》by Kumārajīva (408 CE)
 • T220-iv 《大般若波羅蜜多經》 (Vol. 7, Fasc. 538-555), by Xuánzàng (660 CE)
 • T220-v 《大般若波羅蜜多經》 fragment (Vol. 7, Fasc. 556-565), by Xuánzàng (660 CE)
 • T228 《佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》by Dānapāla (985 CE).

Prajñāpāramitā-vajracchedikā

 • T235 《金剛般若波羅蜜經》by Kumārajīva (402 CE)
 • T236 《金剛般若波羅蜜經 》by Bodhiruchi (509 CE); T236 B is a copy of T237 with occasional variant readings
 • T237 《金剛般若波羅蜜經》by Paramārtha (562 CE)
 • T238 《金剛能斷般若波羅蜜經》by Dharmagupta (605 CE) [unfinished]
 • T220-ix 《》by Xuánzàng (648 CE)
 • T239 《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》by Yijing (703)

T220-i Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra or 100,000 line text by Xuánzàng  (Vol. 5-6, fasc. 1-400)

T220-iii  Aṣṭadaśasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra or 18000 line text by Xuánzàng (Vol. 7, Fasc. 479-537).

T229 《佛母寶德藏般若波羅蜜經》 Ratnaguṇasaṃcayagāthā by Fǎxián 法賢 in 991CE, [Chinese Title: Collection of Precious Virtues of the Mother of the Buddhas Perfection of Wisdom Text]

 

 

In Numerical order

 • T220-i Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra or 100,000 line text by Xuánzàng  (Vol. 5-6, fasc. 1-400)
 • T220-ii 《大般若波羅蜜多經》 (Vol. 7, Fasc. 401-478), by Xuánzàng. (659-663 CE) 25k
 • T220-iii  Aṣṭadaśasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra or 18000 line text by Xuánzàng (Vol. 7, Fasc. 479-537).
 • T220-iv 《大般若波羅蜜多經》 (Vol. 7, Fasc. 538-555), by Xuánzàng (660 CE) 8k
 • T220-v 《大般若波羅蜜多經》 fragment (Vol. 7, Fasc. 556-565), by Xuánzàng (660 CE) 8k
 • T220-ix Vaj by Xuánzàng (648 CE)
 • T221 《放光般若經》by Mokṣala (291 CE) 25k
 • T222 《光讚經》 (8.147-218) a partial translation by Dharmarakṣa (286 CE) 25k
 • T223 《摩訶般若波羅蜜經》by Kumārajīva (404 CE) 25k
 • T224 《道行般若經》by Lokakṣema (179 CE). 8k
 • T225 《大明度經》by Zhī Qiān (225 CE). 8k
 • T226 《摩訶般若鈔經》by Zhú Fóniàn (382 CE). 8k
 • T227 《小品般若經》by Kumārajīva (408 CE). 8k
 • T228 《佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》by Dānapāla (985 CE). 8k
 • T229 《佛母寶德藏般若波羅蜜經》 Ratnaguṇasaṃcayagāthā by Fǎxián 法賢 in 991CE, [Chinese Title: Collection of Precious Virtues of the Mother of the Buddhas Perfection of Wisdom Text]
 • T235 《金剛般若波羅蜜經》by Kumārajīva (402 CE)
 • T236 《金剛般若波羅蜜經 》by Bodhiruchi (509 CE)
 • T237 《金剛般若波羅蜜經》by Paramārtha (562 CE)
 • T238 《金剛能斷般若波羅蜜經》by Dharmagupta (605 CE)
 • T220-ix 《》by Xuánzàng (648 CE)
 • T239 《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》by Yijing (703)
 • T250,  《摩訶般若波羅蜜大明呪經》 = *Mahāprajñāpārami[tā]-mahāvidyā-sūtra. attrib. Kumarajīva ca 400. [date and authorship are apocryphal].
 • T251 《般若波羅蜜多心經》 = Prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra.attrib. Xuanzang, 649. [date and authorship are apocryphal]
 • T252 Heart Sutra translated by 法月 Fǎyuè (Skt. *Dharmacandra?), ca. 741 CE
 • T253 Heart Sutra translated by Prajñā, ca. 788 CE.
 • T254 Heart Sutra translated by Prajñācakra, 861 CE.
 • T255 Heart Sutra translated from the Tibetan by Fǎchéng 法成, 856 CE.
 • T256 Heart Sutra transliteration formerly attrib Xuanzang, now attrib. Amoghavajra.
 • T257 Heart Sutra translated by Dānapāla, 1005 CE.

 

T08n0221 放光般若經 ( 20 卷) 【西晉 無羅叉譯】
T08n0222 光讚經 ( 10 卷) 【西晉 竺法護譯】
T08n0223 摩訶般若波羅蜜經 ( 27 卷) 【後秦 鳩摩羅什譯】
T08n0224 道行般若經 ( 10 卷) 【後漢 支婁迦讖譯】
T08n0225 大明度經 ( 6 卷) 【吳 支謙譯】
T08n0226 摩訶般若鈔經 ( 5 卷) 【前秦 曇摩蜱共竺佛念譯】
T08n0227 小品般若波羅蜜經 ( 10 卷) 【後秦 鳩摩羅什譯】
T08n0228 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 ( 25 卷) 【宋 施護譯】
T08n0229 佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經 ( 3 卷) 【宋 法賢譯】
T08n0230 聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經 ( 1 卷) 【宋 施護等譯】
T08n0231 勝天王般若波羅蜜經 ( 7 卷) 【陳 月婆首那譯】
T08n0232 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 ( 2 卷) 【梁 曼陀羅仙譯】
T08n0233 文殊師利所說般若波羅蜜經 ( 1 卷) 【梁 僧伽婆羅譯】
T08n0234 佛說濡首菩薩無上清淨分衛經 ( 2 卷) 【宋 翔公譯】
T08n0235 金剛般若波羅蜜經 ( 1 卷) 【後秦 鳩摩羅什譯】
T08n0236a 金剛般若波羅蜜經 ( 1 卷) 【元魏 菩提流支譯】
T08n0236b 金剛般若波羅蜜經 ( 1 卷) 【元魏 菩提流支譯】
T08n0237 金剛般若波羅蜜經 ( 1 卷) 【陳 真諦譯】
T08n0238 金剛能斷般若波羅蜜經 ( 1 卷) 【隋 笈多譯】
T08n0239 佛說能斷金剛般若波羅蜜多經 ( 1 卷) 【唐 義淨譯】
T08n0240 實相般若波羅蜜經 ( 1 卷) 【唐 菩提流志譯】
T08n0241 金剛頂瑜伽理趣般若經 ( 1 卷) 【唐 金剛智譯】
T08n0242 佛說遍照般若波羅蜜經 ( 1 卷) 【宋 施護譯】
T08n0243 大樂金剛不空真實三麼耶經 ( 1 卷) 【唐 不空譯】
T08n0244 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 ( 7 卷) 【宋 法賢譯】
T08n0245 佛說仁王般若波羅蜜經 ( 2 卷) 【後秦 鳩摩羅什譯】
T08n0246 仁王護國般若波羅蜜多經 ( 2 卷) 【唐 不空譯】
T08n0247 佛說了義般若波羅蜜多經 ( 1 卷) 【宋 施護譯】
T08n0248 佛說五十頌聖般若波羅蜜經 ( 1 卷) 【宋 施護譯】
T08n0249 佛說帝釋般若波羅蜜多心經 ( 1 卷) 【宋 施護譯】
T08n0250 摩訶般若波羅蜜大明呪經 ( 1 卷) 【姚秦 鳩摩羅什譯】
T08n0251 般若波羅蜜多心經 ( 1 卷) 【唐 玄奘譯】
T08n0252 普遍智藏般若波羅蜜多心經 ( 1 卷) 【唐 法月重譯】
T08n0253 般若波羅蜜多心經 ( 1 卷) 【唐 般若共利言等譯】
T08n0254 般若波羅蜜多心經 ( 1 卷) 【唐 智慧輪譯】
T08n0255 般若波羅蜜多心經 ( 1 卷) 【唐 法成譯】
T08n0256 唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經 ( 1 卷) 【】
T08n0257 佛說聖佛母般若波羅蜜多經 ( 1 卷) 【宋 施護譯】
T08n0258 佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經 ( 1 卷) 【宋 天息災譯】
T08n0259 佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經 ( 1 卷) 【宋 天息災譯】
T08n0260 佛說開覺自性般若波羅蜜多經 ( 4 卷) 【宋 惟淨等譯】
T08n0261 大乘理趣六波羅蜜多經 ( 10 卷) 【唐 般若譯】

Advertisements