FUW

Names

 • Daoxuan 道宣 (596-667 CE),
 • Gāozōng 高宗 (15 July 649 – 27 December 683) (Lǐ Zhì 治)
 • Huìlì 慧立
 • Kuījī 窺基 (632–682)
 • Sēngyòu 僧祐 (445–518)
 • Tàizōng 太宗 (r. 4 September 626 – 10 July 649)  (Lǐ Shìmín 世民).
 • Táng 唐
 • Woncheuk 圓測 (613–696)
 • Wǔ Zhào 武曌 (624–705 CE), later Wǔ Zétiān 武則天 (r. 690–705 CE)
 • Xuánzàng 玄奘 (602–664)
 • Yàncóng 彥悰
 • Yáng Shèshēng 楊社生

Places

 • Cháng’ān 長安
 • Dūnhuáng 敦煌

Texts

 • Dàmíngzhòujīng 《大明呪經》 (T 250)
 • Dàzhìdù lùn《大智度論》 (T 1509)
 • Kaiyuan Catalogue (Kāiyuán lù 開元錄) in 730 CE
 • Tuóluóní jí jīng  《陀羅尼集經》 (T 901).  Trans. Atikūṭa 654 CE.
 • Dà Táng dà Cí’ēnsì sānzàng fǎshī chuán xù 《大唐大慈恩寺三藏法師傳序》A biography of the Tripiṭaka Master of the Great Ci’en Monastery of the Great Tang Dynasty (T 2053). Translated into English by Li Rongxi (1995).
 • Dà Táng Xīyù jì《大唐西域記》The Great Tang Dynasty Record of the Western Regions. (T 2087) Trans. Li Rongxi (1996).

Words

 • chāo jīng 抄經 (digest text)
 • tuóluóní 陀羅尼
 • wěi jīng 偽經 (fake text). Jap. 偽経 (gikyō)
 • zhèng jīng 正經 (genuine text)
 • Huáyán 華嚴 (Avataṃsaka)