Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Cambridge Manuscript ADD 1485 (Nb)

Nepal. 1677 CE. Gold ink on Black paper. Ranjana script. Approx 24 x 7.6 cm. No title. Contains the Prajñāpāramitāhṛdaya along with other dhāraṇī texts. Leaves numbered 16-54. Transcription 1 Recto (in two columns)  ༄ oṃ na mo bha ga va tyai ā rya pra jñā pā ra mi ___ tā yai || e vaṃ ma yā śru ta me… Continue reading Cambridge Manuscript ADD 1485 (Nb)

Long Text · Tibetan Texts

Kangyur Heart Sutra, Long Text (Derge)

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏཱི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲྀ་ད་ཡ། rgya gar skad du | bha ga ba ti pradznyā pā ra mi tā hri da ya Ārya Bhagavatī Prajñāpāramitā-hṛdaya. Long Text Heart Sutra in the Tibetan Kangyur, Derge Edition, Vol. 34: 144b.6-146a.3. Tibetan & Himalayan Library. http://www.thlib.org/encyclopedias/literary/canons/kt/catalog.php#cat=kt/d/0022/text/v034p146a The Derge version follows Silk’s Recension A of the Tibetan Heart Sutra Text. [144b.6]༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏཱི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲྀ་ད་ཡ། བོད་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ། བམ་པོ་གཅིག་གོ། །བཅོམ་[144b.7]ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིལ། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ [145b.1] པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒ་ཤི་མེད། རྒ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། [145b.2] ཐོབ་པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ། སེམས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དེ། ཕྱི་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་[145b.3]… Continue reading Kangyur Heart Sutra, Long Text (Derge)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Cambridge Manuscript Add 1164 (Nh)

ārya -śrī-pañcaviṃsatikā-prajñāpāramitā-hṛdaya nāma dhāraṇī The Dhāraṇī named The Heart of the Noble, Auspicious Perfection of Wisdom consisting of 25[000]. Modern Newāri script. Beginning and end of text in one hand, with middle leaf missing. Text begins @ 1.2, Signs that the text was heard or written from memory rather than read or visually copied by the scribe:… Continue reading Cambridge Manuscript Add 1164 (Nh)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Cambridge Manuscript ADD 1680 (Nk)

Section ix of a bundle of various texts. Palm leaf; Bhujimol or one of the other Nepalese hooked scripts. Bendall dates ca. 13th. Leaf missing with beginning of the text. Damage at the ends. Some worm damage. Conze could evidently read more of this text than is clear now, especially the beginnings of the lines on both sides,… Continue reading Cambridge Manuscript ADD 1680 (Nk)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

British Library Manuscript EAP676/2/5 (Nn)

Ārya-pañcaviṁśatikā-prajñāpāramitā-mantra nāma Dhāraṇī[Diplomatic Edition] The Dhāraṇī named the Mantra of the Noble Prajñāpāramitā of 25[000]. note that 25 is pañcaviṃśati and 1000 sahas is missing here. Folio size 18 x 6.5 cm; paper. Margins of double lines in red ink. Each recto has || pra || in the left margin; and || jñā || in the right,… Continue reading British Library Manuscript EAP676/2/5 (Nn)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Cambridge Manuscript ADD 1553 (Ne)

Ārya-pañcaviṃśatikā-prajñāpāramitā-hṛdaya nāma Dhāraṇī The Dhāraṇī named the Noble Heart of the Prajñāpāramitā consisting of 25[000]. note that 25 is pañcaviṃśati and 1000 sahas is missing here. Modern Nepalese; 5x13cm; Newāri script, black ink on paper (yellowed by the addition of arsenic preservative), with decorations in red ink. Illuminated first page with image of four-armed yellow Prajñāpāramitā, verso blank. 5… Continue reading Cambridge Manuscript ADD 1553 (Ne)

Short Text · Tibetan Texts

Tibetan Short Text (TS1)

The short text of the Heart Sutra is not included in the Kanjur, but a number of manuscripts of the text were found at Dunhunag. The manuscript transcribed here, British Library Or.8212/77 is one that Jan Nattier called “representative” (Personal communication). A hi-res image can be found on the IDP Website.  An image of this text also… Continue reading Tibetan Short Text (TS1)