Chinese · Chinese Texts · Sanskrit Texts · Short Text

Taishō 256 (Cb)

The Chinese Tripiṭaka contains a number of Heart Sutra texts (See Chinese). Amongst them is a short text version which includes a transliterated Sanskrit text (T256 8.851.a1-852.a23). Originally attributed to Xuanzang (602-664), his disciple Kuījī caused this text to be inscribed on a stone wall at some unknown date. It was then edited by Amoghavajra (705–774) but must have… Continue reading Taishō 256 (Cb)

Advertisement

Chinese · Sanskrit Texts · Short Text

Mironov Mongolian (Cc)

  From a rubbing of an octagon stone engraving found Jasaktu Wang Principality, Inner Mongolia now in the Manchuria Research Society Museum. Column ca. 2ft by 5.5-6in. Ca. 10-11th century? Article contains some comparison with Ja. Mironov, N. D. (1932) The Prajñāpāramitāhṛdayasūtra as an Inscription. Journal of Urusvati, 3, 73-8. Online: http://emrism.agni-age.net/english/Urusvati/Urusvati_3_73-78.pdf   As Printed. xxx prajñā xx m.… Continue reading Mironov Mongolian (Cc)

Chinese · Sanskrit Texts · Short Text

Mironov Bronze Bell (Cd)

Mironov, N. D. (1933) The Prajñāpāramitāhṛdayasūtra as an Inscription. Urusvati Journal 3, 73-78. [Text on pg 78]. Online http://emrism.agni-age.net/english/Urusvati/Urusvati_3_73-78.pdf The inscription was on a bronze bell, some 1.5m tall. It is transcribed without editing, though the article contains a comparison with the edition published by Müller (Ja). namo bhagavatyai (e?) śriā[r]ya-prajñāpāramit/yai/ evaṃ mayā śrātam (!) ekasmin samaye… Continue reading Mironov Bronze Bell (Cd)

Japanese · Long Text · Sanskrit Texts

Haseji Ms. Long Text (Jb)

Transcribed from Shaku Hannya (1923) ‘The Prajna-Paramita-Hridaya Sutra,’ The Eastern Buddhist 2(3/4): 163-175. Checked against Müller, Max. (1881) ‘The Ancient Palm Leaves containing the Prajñāpāramitā-Hṛidaya Sūtra and Uṣniṣa-vijaya-Dhāraṇi.’ in Buddhist Texts from Japan (Vol 1.iii). Oxford University Press. Online: http://archive.org/details/buddhisttextsfr00bhgoog Manuscript reputedly brought to Japan from China in ninth-century by Yeun, disciple of Kūkai. In Müller’s… Continue reading Haseji Ms. Long Text (Jb)

Chinese · Long Text · Sanskrit Texts

Freer Polyglot Ed (Ce)

Āryā-pañcaviśatikā prajñāpāramitāhṛdaya Noble Heart of Perfection of Wisdom consisting of 25[000]. Milloué, L de (1883) Quelques mots sur les anciens textes sanskrits du Japon, à propos d’une traduction inédite du Prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra par MM. Paul Regnand et Y. Ymaizoumi d’après un vieux texte sanskrit-japonais. Actes du Sixième Congrès international des orientalistes tenu en 1883 à Leide, 3e… Continue reading Freer Polyglot Ed (Ce)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Société Asiatique MS No. 14. (Ni)

Ārya-pañcaviṁśati-prajñāpāramitā… Noble Twenty-five Perfection of Wisdom Société Asiatique MS No. 14. (fol 18b,1.4-19b,1.5). Preceded by Uṣṇiṣavijayā nāma dhāraṇī. Modern Nepalese, ink on paper. Images of this ms. kindly supplied by Pierre-Sylvain Filliozat of the Société Asiatique. Many Thanks. Transcription 18b … oṁ na mo bha ga va tyai ā ryya pra jñā pā ra mi… Continue reading Société Asiatique MS No. 14. (Ni)

Chinese · Short Text

Bibliotheque Nationale 62 no. 139. (Cg/Nm)

Bibliotheque Nationale 62 no. 139. Pelliot Sogdien. ca 950? ink on birch-bark. Central Asian Siddham script. In: Benveniste, E. (1940) Textes Sogdiens, pp. 142-3. MS. has a post-script in Sogdian. Conze: Cg = Nm. ༄ athāryāvalokitiśvarā boddhisatvā gaṃbhira prajñāpāramitā caryā caranama vyavalokayti sma paṃskaṃddhā svabhāva śunyatā paśyati sma iti hi śāriputrā rūpaṃ śunyatā śūnyateva rūpaṃ rūpaṃ te… Continue reading Bibliotheque Nationale 62 no. 139. (Cg/Nm)

Long Text · Nepalese · Sanskrit Texts

Cambridge Manuscript ADD 1485 (Nb)

Nepal. 1677 CE. Gold ink on Black paper. Ranjana script. Approx 24 x 7.6 cm. No title. Contains the Prajñāpāramitāhṛdaya along with other dhāraṇī texts. Leaves numbered 16-54. Transcription 1 Recto (in two columns)  ༄ oṃ na mo bha ga va tyai ā rya pra jñā pā ra mi ___ tā yai || e vaṃ ma yā śru ta me… Continue reading Cambridge Manuscript ADD 1485 (Nb)

Long Text · Tibetan Texts

Kangyur Heart Sutra, Long Text (Derge)

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏཱི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲྀ་ད་ཡ། rgya gar skad du | bha ga ba ti pradznyā pā ra mi tā hri da ya Ārya Bhagavatī Prajñāpāramitā-hṛdaya. Long Text Heart Sutra in the Tibetan Kangyur, Derge Edition, Vol. 34: 144b.6-146a.3. Tibetan & Himalayan Library. http://www.thlib.org/encyclopedias/literary/canons/kt/catalog.php#cat=kt/d/0022/text/v034p146a The Derge version follows Silk’s Recension A of the Tibetan Heart Sutra Text. [144b.6]༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏཱི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲྀ་ད་ཡ། བོད་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ། བམ་པོ་གཅིག་གོ། །བཅོམ་[144b.7]ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ན་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིལ། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ [145b.1] པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒ་ཤི་མེད། རྒ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། [145b.2] ཐོབ་པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ། སེམས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དེ། ཕྱི་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་[145b.3]… Continue reading Kangyur Heart Sutra, Long Text (Derge)